O spoločnosti

História a budúcnosť

História spoločnosti IP Build

2013

Spoločnosť vznikla v roku 2013 založením jediným spoločníkom . Patrik Ivan (iniciály mena sú základom názvu spoločnosti) pred založením vlastnej firmy pracoval vo veľmi úspešnej a známej stavebnej firme v Nových Zámkoch ako stavbyvedúci. V tejto firme získal množstvo vzácnych vedomostí a zručností, ktoré boli podporované jeho pracovitosťou a chuťou niečo dokázať. Po približne 5 rokoch práce sa Patrik Ivan rozhodol, že je čas vynaložené úsilie zúročiť – koncom roka 2013 teda založil spoločnosť IP BUILD s.r.o.

Firma sa od začiatku zaoberala stavebnou výrobou – od hrubých prác, cez pomocné stavebné práce až po komplet dokončovacie práce. Začínala s pár zamestnancami, malým nákladným autom, základným potrebným náradím a všetok zisk sa vracal na ďalší rozvoj, na nákupy potrebných náradí, vybavenie. Firma mala prenajatý malý kancelársky priestor a skladové priestory v blízkosti sídla.

2014 – 2017

Keďže Patrika Ivana a jeho kvalitnú prácu okolie poznalo, nebol problém s množstvom zákaziek. Plán bol neustále poskytovať kvalitnú prácu, rozvíjať dobré meno firmy, dobre vychádzať so zamestnancami a udržať si tých najlepších, firmu rozvíjať a samozrejme zvyšovať tržby a zisk. Plán sa podarilo dodržiavať a firma svoje tržby neustále zvyšovala, každým rokom skoro zdvojnásobovala.

Spoločnosť IP BUILD s.r.o. začala prijímať komplikovanejšie zákazky väčšieho rozsahu (výrobné haly, zakladania stavieb, komplet novostavby domov, rekonštrukcie objektov a pod.) a pritom kvalita odvedených prác zostávala stále vysoká, čím sa dobré meno firmy potvrdzovalo stále viac. Tiež sa zvyšoval počet vlastných zamestnancov, rozširoval sa vozový park , zvyšovalo sa množstvo kvalitných pracovných nástrojov a náradí, čím bolo možné vykonávať prácu vo väčšom rozsahu. Investovalo sa do ďalšieho rozvoja, vzdelávania a školení zamestnancov a nákupov potrebných náradí a príslušenstva.

História spoločnosti IP Build

2018

Množstvo práce sa neustále zvyšovalo, čo bolo spôsobené skutočnosťou, že IP BUILD s.r.o. rástol z malej firmy na firmu strednú, získavaním rozsahovo väčších zákaziek s dobrými investormi. Spoločnosť IP BUILD s.r.o. už presahovala svoja kapacitné možnosti a bolo potrebné situáciu riešiť. Riešením bolo buď znížiť objem zákaziek (čo by odporovalo prvotnému plánu, kde cieľom bolo vytvoriť úspešnú firmu), alebo rozšíriť vedenie firmy o osobu rovnako vedome nastavenú, bezúhonnú a dôveryhodnú – samozrejme so vzdelaním a praxou, ktorá takúto pozíciu bezpodmienečne vyžaduje.

Patrik Ivan prizval na jednanie Radovana Vacha, s ktorým sa dobre poznal zo stavebnej spoločnosti, ktorá je spomenutá vyššie, kde R. Vacho pracoval o pár rokov skôr ako P. Ivan a ako kolegovia vtedy spolu výborne vychádzali a plne si dôverovali. Radovan Vacho v dobe oslovenia na spoločníctvo, pracoval na pozícii regionálneho riaditeľa nadnárodnej spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou stavebných a chemických výrobkov používaných v bežnej klasickej výstavbe, ale aj vo výstavbe špecializovanej (diaľnice, mosty, sanácie objektov a pod.). Po uzavretí vzájomnej dohody a obojstrannom vyjadrení plnej dôvery sa v júli 2018 R. Vacho stal spoločníkom a konateľom spol. IP BUILD s.r.o. v rozsahu 50%.

Spoločnosť získala veľkú posilu, človeka , ktorý je odborne zdatný vo veciach technických ako aj vo veciach zmluvných a finančných. Spoločne bol vypracovaný plán ďalšieho smerovania firmy, prebehli zmeny vedúce k zefektívneniu prác, boli prevedené úpravy zmluvných vzťahov a podmienky s obchodnými partnermi. Firma teda mala k dispozícii dve vysoko kvalitné riadiace osoby, ktoré sa navzájom podporovali a plne si dôverovali vo všetkých rozhodnutiach a činnostiach. Zodpovednosť bola primerane rozložená a mohlo dôjsť k stabilizácii a k ďalšiemu rozvoju firmy.

2019 – 2021

Firma naďalej rozširovala počet svojich zamestnancov, zväčšoval sa vozový park o nákladné autá a autá na prepravu osôb . Spoločnosť zakúpila vlastné lešenie a systémové debnenia , čím zefektívnila prácu a znížila náklady na prenájom týchto potrieb. Prebehli nákupy špecializovaných náradí a technológií (napr. sústava na jadrové vŕtanie diamantovými korunkami a pod.).

Do skupiny THP pracovníkov pribudli odborní pracovníci, stavebné prípravárky a rozpočtárky, profesionálna stavebná rozpočtárka, asistent stavbyvedúceho, stavbyvedúci a projektant. Objem zákaziek a ich náročností sa neustále zvyšoval a aj napriek tomu si spoločnosť udržala dobré meno i naďalej, obchodné vzťahy boli na výbornej úrovni, kvalita prác zostávala stále rovnako vysoká.

Spoločnosť realizovala zákazky veľkého rozsahu. Rozhodnutie o prijatí spoločníka, o rozdelení zodpovednosti a kompetencií, rozšírenie o spolupracovníkov a zefektívnenie prác doviedli firmu k dnešnému výbornému ekonomickému stavu spoločnosti a k jej stabilite na trhu.

Spoločnosť sa čiastočne venovala aj developerským projektom – úspešne ukončila projekt výstavby rodinných domov s predajom pozemkov na Športovej ulici v Nových Zámkoch.

2022 – súčastnosť

Spoločnosť úspešne dokončila svoj prioritný projekt výstavbu nového vlastného strediska, ktorého súčasťou je administratívna budova, skladové priestory, predajňa a požičovňa náradia a zázemie pre zamestnancov. Stredisko sa nachádza v areáli spol. GTN, na Nitrianskej ceste 6715 a je plne vyhovujúce všetkým požiadavkám na prevádzku firmy tejto veľkosti a kvality.

Zamestnanci IP Build
Zamestnanci IP Build
Zamestnanci IP Build
Výstavba IP Build
Sťahovacie, kuriérske a ďalšie služby
Zamestnanci IP Build
Zamestnanci IP Build
Zamestnanci IP Build
Zamestnanci IP Build
Výstavba IP Build
Tím IP Build
Tím IP Build
Tím IP Build
Tím IP Build
Tím IP Build
Tím IP Build
Tím IP Build
Tím IP Build
Tím IP Build
Tím IP Build
Tím IP Build
Tím IP Build
Tím IP Build
Tím IP Build
Tím IP Build

Plány a ciele do budúcnosti

Spoločnosť IP BUILD s.r.o. za najdôležitejšiu vec pokladá dobré meno firmy, kvalitu vykonaných prác a spokojnosť zákazníkov nielen v bežnej miere, ale naozaj vysoko prevyšujúcej štandard, čoho dôsledkom bude trvalo udržateľný dobrý stav spoločnosti z dôvodu neustáleho prísunu zákaziek pre dobré odporúčania. Táto stratégia, teda dobré vzťahy a dobre vykonaná práca, sa rokmi iba potvrdila ako dobré smerovanie a firma si preto naďalej bude zakladať na tomto prístupe.

Firma je platobne schopná, nemá žiadne podlžnosti voči inštitúciám či subdodávateľom, riadne a včas platí dane a jej zamestnanci sú bezúhonní a plní si voči nim všetky povinnosti.

Spoločnosť sa naďalej bude venovať stavebnej výrobe, plánuje však v blízkej budúcnosti rozšíriť svoje služby o projektové práce. Dôvodom je, že by firma rada poskytovala zákazníkom komplexnú starostlivosť – zabezpečiť investorovi všetky potrebné služby od zámeru s vypracovaním kompletnej projektovej dokumentácie, cez finančný rozpočet a zabezpečenie jeho plnenia, až po kompletnú výstavbu na kľúč.

Pozrite sa, čo dokážeme

Zobraziť dokončené projekty

Ste pripravení ísť do toho?

Ozvite sa nám