O spoločnosti

História a budúcnosť

História spoločnosti IP Build

2013

Spoločnosť vznikla v roku 2013 založením jediným spoločníkom . Patrik Ivan (iniciály mena sú základom názvu spoločnosti) pred založením vlastnej firmy pracoval vo veľmi úspešnej a známej stavebnej firme v Nových Zámkoch ako stavbyvedúci. V tejto firme získal množstvo vzácnych vedomostí a zručností, ktoré boli podporované jeho pracovitosťou a chuťou niečo dokázať. Po približne 5 rokoch práce sa Patrik Ivan rozhodol, že je čas vynaložené úsilie zúročiť – koncom roka 2013 teda založil spoločnosť IP BUILD s.r.o.

Firma sa od začiatku zaoberala stavebnou výrobou – od hrubých prác, cez pomocné stavebné práce až po komplet dokončovacie práce. Začínala s pár zamestnancami, malým nákladným autom, základným potrebným náradím a všetok zisk sa vracal na ďalší rozvoj, na nákupy potrebných náradí, vybavenie. Firma mala prenajatý malý kancelársky priestor a skladové priestory v blízkosti sídla.

2014 – 2017

Keďže Patrika Ivana a jeho kvalitnú prácu okolie poznalo, nebol problém s množstvom zákaziek. Plán bol neustále poskytovať kvalitnú prácu, rozvíjať dobré meno firmy, dobre vychádzať so zamestnancami a udržať si tých najlepších, firmu rozvíjať a samozrejme zvyšovať tržby a zisk. Plán sa podarilo dodržiavať a firma svoje tržby neustále zvyšovala, každým rokom skoro zdvojnásobovala.

Spoločnosť IP BUILD s.r.o. začala prijímať komplikovanejšie zákazky väčšieho rozsahu (výrobné haly, zakladania stavieb, komplet novostavby domov, rekonštrukcie objektov a pod.) a pritom kvalita odvedených prác zostávala stále vysoká, čím sa dobré meno firmy potvrdzovalo stále viac. Tiež sa zvyšoval počet vlastných zamestnancov, rozširoval sa vozový park , zvyšovalo sa množstvo kvalitných pracovných nástrojov a náradí, čím bolo možné vykonávať prácu vo väčšom rozsahu. Investovalo sa do ďalšieho rozvoja, vzdelávania a školení zamestnancov a nákupov potrebných náradí a príslušenstva.

História spoločnosti IP Build

2018

Množstvo práce sa neustále zvyšovalo, čo bolo spôsobené skutočnosťou, že IP BUILD s.r.o. rástol z malej firmy na firmu strednú, získavaním rozsahovo väčších zákaziek s dobrými investormi. Spoločnosť IP BUILD s.r.o. už presahovala svoja kapacitné možnosti a bolo potrebné situáciu riešiť. Riešením bolo buď znížiť objem zákaziek (čo by odporovalo prvotnému plánu, kde cieľom bolo vytvoriť úspešnú firmu), alebo rozšíriť vedenie firmy o osobu rovnako vedome nastavenú, bezúhonnú a dôveryhodnú – samozrejme so vzdelaním a praxou, ktorá takúto pozíciu bezpodmienečne vyžaduje.

Patrik Ivan prizval na jednanie Radovana Vacha, s ktorým sa dobre poznal zo stavebnej spoločnosti, ktorá je spomenutá vyššie, kde R. Vacho pracoval o pár rokov skôr ako P. Ivan a ako kolegovia vtedy spolu výborne vychádzali a plne si dôverovali. Radovan Vacho v dobe oslovenia na spoločníctvo, pracoval na pozícii regionálneho riaditeľa nadnárodnej spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou stavebných a chemických výrobkov používaných v bežnej klasickej výstavbe, ale aj vo výstavbe špecializovanej (diaľnice, mosty, sanácie objektov a pod.). Po uzavretí vzájomnej dohody a obojstrannom vyjadrení plnej dôvery sa v júli 2018 R. Vacho stal spoločníkom a konateľom spol. IP BUILD s.r.o. v rozsahu 50%.

Spoločnosť získala veľkú posilu, človeka , ktorý je odborne zdatný vo veciach technických ako aj vo veciach zmluvných a finančných. Spoločne bol vypracovaný plán ďalšieho smerovania firmy, prebehli zmeny vedúce k zefektívneniu prác, boli prevedené úpravy zmluvných vzťahov a podmienky s obchodnými partnermi. Firma teda mala k dispozícii dve vysoko kvalitné riadiace osoby, ktoré sa navzájom podporovali a plne si dôverovali vo všetkých rozhodnutiach a činnostiach. Zodpovednosť bola primerane rozložená a mohlo dôjsť k stabilizácii a k ďalšiemu rozvoju firmy.

2019 – súčastnosť

Firma naďalej rozširovala počet svojich zamestnancov, zväčšoval sa vozový park o nákladné autá a autá na prepravu osôb . Spoločnosť zakúpila vlastné lešenie a systémové debnenia , čím zefektívnila prácu a znížila náklady na prenájom týchto potrieb. Prebehli nákupy špecializovaných náradí a technológií (napr. sústava na jadrové vŕtanie diamantovými korunkami a pod.).

Do skupiny THP pracovníkov pribudli odborní pracovníci, stavebná prípravárka, profesionálna stavebná rozpočtárka , asistent stavbyvedúceho a pod. Objem zákaziek a ich náročností sa neustále zvyšoval a aj napriek tomu si spoločnosť udržala dobré meno i naďalej, obchodné vzťahy boli na výbornej úrovni, kvalita prác zostávala stále rovnako vysoká.

Spoločnosť realizovala zákazky veľkého rozsahu. Rozhodnutie o prijatí spoločníka, o rozdelení zodpovednosti a kompetencií, rozšírenie o spolupracovníkov a zefektívnenie prác doviedli firmu k dnešnému výbornému ekonomickému stavu spoločnosti a k jej stabilite na trhu.

Spoločnosť sa čiastočne venuje aj developerským projektom – má vo výstavbe rodinné domy v Nových Zámkoch, ktoré sú určené na predaj aj s pozemkami.

Zamestnanci IP Build
Zamestnanci IP Build
Zamestnanci IP Build
Výstavba IP Build
Sťahovacie, kuriérske a ďalšie služby
Zamestnanci IP Build
Zamestnanci IP Build
Zamestnanci IP Build
Zamestnanci IP Build
Výstavba IP Build

Plány a ciele do budúcnosti

Spoločnosť IP BUILD s.r.o. za najdôležitejšiu vec pokladá dobré meno firmy, kvalitu vykonaných prác a spokojnosť zákazníkov nielen v bežnej miere, ale naozaj vysoko prevyšujúcej štandard, čoho dôsledkom bude trvalo udržateľný dobrý stav spoločnosti z dôvodu neustáleho prísunu zákaziek pre dobré odporúčania. Táto stratégia, teda dobré vzťahy a dobre vykonaná práca, sa rokmi iba potvrdila ako dobré smerovanie a firma si preto naďalej bude zakladať na tomto prístupe.

Firma je platobne schopná, nemá žiadne podlžnosti voči inštitúciám či subdodávateľom, riadne a včas platí dane a jej zamestnanci sú bezúhonní a plní si voči nim všetky povinnosti.

Spoločnosť sa naďalej bude venovať stavebnej výrobe, plánuje však v blízkej budúcnosti rozšíriť svoje služby o projektové práce. Dôvodom je, že by firma rada poskytovala zákazníkom komplexnú starostlivosť – zabezpečiť investorovi všetky potrebné služby od zámeru s vypracovaním kompletnej projektovej dokumentácie, cez finančný rozpočet a zabezpečenie jeho plnenia, až po kompletnú výstavbu na kľúč.

Pozrite sa, čo dokážeme

Zobraziť dokončené projekty

Ste pripravení ísť do toho?

Ozvite sa nám